Майбутнє правової держави: яких фахівців готує факультет політології і права «драгоманівського» університету

12.08.2020
Майбутнє правової держави: яких фахівців готує факультет політології і права «драгоманівського» університету

Богдан Андрусишин.

«Україна молода» продовжує знайомити читачів iз педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова, якому виповнилось 185 років.
 
 
Сьогодні про факультет політології і права розповідає його декан, доктор історичних наук, професор, академік Української академії історичних наук, Академії наук вищої школи України, Української академії політичних наук Богдан Андрусишин.

«Акцентуємо увагу на навчально-педагогічних завданнях»

 Богдане Івановичу, чому в педагогічному виші вивчають політологію та право?
 
— Жоден класичний університет не готує викладачів права і політології. У нашому університеті є психолого-педагогічна підготовка студентів, яка на цих спеціальностях включає такі дисципліни, як юридична психологія, юридична педагогіка, юридична деонтологія, риторика, етика юриста, педагогіка та психологія вищої школи, методика викладання соціально-гуманітарних дисциплін у ВНЗ.
 
Також студенти проходять виробничу організаційно-правову практику в загальноосвітніх навчальних закладах (спеціальність «Право») та науково-педагогічну (спеціальності «Право» та «Політологія»).
Факультет у підготовці правників акцентує насамперед увагу поряд iз консультативними, правоохоронними, правозахисними, експертно-аналітичними професійними функціями, необхідними в діяльності юриста, на правопросвітницькі, правовиховні й навчально-педагогічні завдання, які в більшості вишів вважаються другорядними.
 
 У такий спосіб спеціальності «Право», «Політологія», «Публічне управління та адміністрування» передбачають як теоретичну, так і практичну підготовку фа­хівців до професійної діяльності в освітніх і наукових закладах, для управління відділами освіти районних і обласних державних організацій, викладачів і вчителів права та політології.
 
 Невід’ємну основу фундаменталізації освітнього процесу становить наукова діяльність викладачів, яка переважно сконцентрована у рамках наукових шкіл, від результатів діяльності яких значною мірою залежить науковий імідж університету і якість підготовки студентів. Які пріоритети наукової роботи викладачів та студентів ви можете зазначити?
 
 — Викладачі факультету ведуть плідну наукову роботу, яка відображена у колективних та індивідуальних монографіях та статтях у провідних наукових виданнях України та зарубіжних країн (у тому числі тих, які входять до відомих наукометричних баз). Наукова робота  орієнтована передусім на оптимізацію професійної спрямованості викладання фахових дисциплін. Робота здійснюється у межах наукового напряму «Дослідження проблем гуманітарних наук».
 
На факультеті функціонують відомі науково-педагогічні  школи, під керівництвом доктора політичних наук, професора Ольги Бабкіної (аналіз новітніх тенденцій розвитку світової політичної науки, політичної освіти молоді) та Івана Варзаря (політична етнологія), ще одну (всебічне висвітлення концептуальних засад канонічного й освітнього права, методики викладання правознавства) очолюю я. Формується наукова школа з медичного права доктора юридичних наук, професора Валентини Стеценко. 
 
Освітній процес на факультеті, в переважній більшості, ґрунтується на власних наукових дослідженнях професорсько-викладацького складу. 
 
На факультеті виходять фахові наукові видання: часописи НПУ імені М. П. Дра­гоманова «Право» та «Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін».
Факультет щорічно проводить низку наукових конференцій і «круглих столів», серед яких спільно з Інститутом держави і права імені В. М. Корецького НАН України з 2004 р. започатковано цикл щорічних міжнародних наукових конференцій «Юридичні читання». Це унікальні науково-методологічні, організаційні й виховні заходи у європейському суспільно-правовому просторі, в яких беруть участь провідні юристи — вчені і практики, політики і політологи, кращі представники професорсько-викладацького складу закладів вищої освіти України та близького і далекого зарубіжжя, а також кращі студенти.
 
Наукове життя факультету наповнене участю студентів у різноманітних конкурсах, олімпіадах, міжнародних та всеукраїнських конференціях. 
Студенти-відмінники, молоді науковці факультету стають стипендіатами президента України та Верховної Ради України. Так, у 2019/2020 н. р. до їх числа увійшла студентка 4-го курсу спеціальності «Право»  Тетяна Галенко.

«Домінують практичні заняття»

 Становлення професіонала, фахівця відбувається під впливом тісної взаємодії освіти, науки і практики. Яким чином ви використовуєте новітні підходи у підготовці студентів?
 
— Факультет в організації освітнього процесу віддає перевагу практично-орієнтованій моделі освіти, де домінують практичні заняття, стажування та інші форми підготовки. Для кращого опанування студентами практичних навичок i вмінь майбутньої професії на факультеті функціонує низка навчально-наукових підрозділів. Зокрема, Центр правової освіти і науки, Криміналістична лабораторія, Центр політичного аналізу і прогнозування, Навчально-методична лабораторія «Зала судових засідань». 
 
У січні 2020 року спільно з Науково-дослідним інститутом інформатики і права Національної академії правових наук України створено Навчально-науковий центр прав і безпеки людини в інформаційному суспільстві, що дасть можливість розробити і впровадити в навчальний процес нові спеціалізації для підготовки магістрів права з теоретико-правових основ інформаційного суспільства та захисту прав і безпеки людини в ньому.
 
Нещодавно спільно з уповноваженим ВРУ з прав людини Людмилою Денісовою було створено Інформаційно-просвітницький центр iз прав людини з метою формування правової свідомості населення, підвищення рівня правової культури студентів, їх обізнаності про права людини та механізми захисту цих прав. 
 
  Сучасна освіта вимагає нових освітніх технологій, форм та інновацій, здатних забезпечити високу якість підготовки фахівців. Дуальна освітня система в системі вищої освіти представляє інноваційну модель організації освітнього процесу у закладі вищої освіти. Студенти вашого факультету за бажанням можуть отримати дуальну освіту?
 
— Дуальна форма навчання бакалаврів гуманітарного напряму — це навчання, спрямоване на формування нової моделі професійної підготовки бакалаврів з обов’язковими періодами виробничої практики, що впроваджується на базі установ, організацій, та передбачає зміцнення зв’язків навчання з практичною роботою.
 
У рамках угоди про співпрацю між факультетом та Інститутом законодавства Верховної Ради України магістри права слухають курс «Законотворча діяльність» в Українській школі законотворчості Інституту законодавства, за результатами якого отримують сертифікати.
 
Факультет активно співпрацює з профільними громадськими об’єднаннями — Клубом майбутніх адвокатів, Спілкою юристів України, Асоціацією  адвокатів України тощо. При факультеті створено юридичну клініку «Центр правової допомоги» НПУ імені М. П. Драгоманова. За її ініціативи функціонує Школа кар’єрного росту майбутніх адвокатів, де студенти набувають необхідних правових знань та навичок, надають безоплатну правову допомогу особам.
 
Студенти проходять фахову практику в органах державної влади, місцевого самоврядування, аналітичних центрах, PR-фондах, електронних та друкованих ЗМІ, рекламних (менеджерських, маркетологічних) центрах i фондах.
 
Базами фахових практик для студентів є офіс президента, Верховна Рада, міністерства освіти і науки та тимчасово окупованих територій, Головне територіальне управління юстиції у м. Києві, Територіальне управління державної судової адміністрації, Асоціація адвокатів України, Координаційна рада молодих юристів, парламентський телеканал «Рада», Український інститут національної пам’яті та ін.

«Вивченню іноземних мов приділяємо значну увагу»

 Факультет політології та права співпрацює з ученими та викладачами багатьох закордонних закладів освіти. У якому напрямку відбувається розвиток міжнародних зв’язків факультету?
 
— Серед форм співпраці — стажування або короткострокове навчання в університетах та дослідницьких центрах провідних та успішних університетів Європи та світу, участь у міжнародних конференціях, семінарах, «круглих столах», симпозіумах, ознайомлення з досвідом їхньої академічної діяльності, участь у роботі редколегій наукових журналів та часописів, участь у навчальному процесі тощо.
 
На факультеті працюють програми академічної мобільності, у рамках яких студенти стажуються або навчаються у закордонних навчальних i наукових центрах. За останній рік правом на академічну мобільність у рамках спільного проєкту з Університетським коледжем Південно-Східної Норвегії скористався студент спеціальності «політологія» М. Джигун, який також проходив стажування у парламенті Канади.
 
На факультеті традиційно здобували освіту іноземні студенти, тому його двері завжди відкриті для студентів з інших країн.
Досліджувати правові та політичні системи Європи та світу, право Європейського Союзу неможливо без знання іноземних мов, вивченню яких на факультеті приділяється значна увага.
 
 Очевидно, що частина студентства в недалекому майбутньому, крім завдань, які визначаються специфікою професії, буде залучена до роботи в різних державних і громадських організаціях, бізнесі. Як, на вашу думку, студентське середовище сприяє прояву лідерських якостей?
 
— Сучасне суспільство потребує фахівців нової формації, яким притаманні професіоналізм, активність, самостійність у прийнятті оптимальних та відповідальних рішень, уміння ефективно працювати у команді, проявляючи лідерські якості тощо. Студентське середовище найбільш сприятливе для прояву лідерських якостей, причому не тільки у студентів, що володіють ними зі школи, а й у тих, хто раніше не проявляв такої активності.
 
Студент, який ефективно поєднує навчання з громадською діяльністю, має набагато більше шансів стати згодом якщо не керівником колективу, то його неформальним лідером, людиною, яка може впливати на психологічну атмосферу, міжособистісні відносини, на якість та швидкість виконання співробітниками своїх обов’язків. Завданням факультету є підготовка ініціативних, самостійних, відповідальних фа­хівців, які здатні до ефективної управлінської діяльності в якісно інших умовах суспільного розвитку. 
 
 А де працевлаштовуються ваші випускники?
 
 — Факультет політології та права завжди готував фахівців високоосвічених, глибоко ерудованих, iз державницьким мисленням, тому невипадково його випускники працевлаштовуються в офісі президента, апараті Верховної Ради, Кабінеті Міністрів, Мін’юсті, Міносвіти, Міноборони, СБУ, Державній службі з надзвичайних ситуацій, Київській міській та обласній державних адміністраціях, в органах державної влади та місцевого самоврядування, судах, прокуратурі, вони є відомими адвокатами, нотаріусами, керівниками юридичних служб у комерційних структурах, юристами у юридичних компаніях, аналітиками в експертних організаціях, медіа, бізнесі; політологами, консультантами у партіях, політичними оглядачами, аналітиками, експертами з суспільно-політичних питань, головами виборчих штабів, викладачами правничих та політологічних дисциплін у закладах освіти, науковими співробітниками тощо. Також наші вихованці становлять значну частину професорсько-викладацького складу факультету. 
 
 Ми завжди радо чекаємо на тих, хто хоче в майбутньому долучитися до формування правової і політичної свідомості та культури населення,  стати активним учасником побудови правової, демократичної держави та громадянського суспільства в Україні. 
 
Анна КАРНАУХ