Факультет природничо-географічної освіти та екології університету Драгоманова: минуле, сьогодення, майбутнє

29.10.2019
Факультет природничо-географічної освіти та екології університету Драгоманова: минуле, сьогодення, майбутнє

Гордість факультету — його випускники.

Із нагоди 185-річчя Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова «УМ» розпочинає серію публікацій про факультети цього навчального закладу. Першим нашим гостем став факультет природничо-географічної освіти та екології.

Спочатку були курси...

Факультет має славну історію, яка починається ще з 1834 року, коли на базі трирічного педагогічного інституту при Київському університеті Святого Володимира розпочалася підготовка вчителів природознавства та географії для гімназій та повітових училищ. Пізніше, з 1859-го, в університеті на дворічних педагогічних курсах уже готували вчителів природознавства та географії для реальних училищ. У 70-х рр. ХІХ ст. Товариство природодослідників м. Києва організувало вищі курси з природничих наук, які згодом були перетворені у Вищі жіночі курси, де готували вчителів природознавства та географії для жіночих гімназій. Одночасно Південне географічне товариство створює географічний інститут, який готує вчителів географії та порівняльного народознавства. Згодом учителів природознавства і географії для вищих початкових і міських училищ готував учительський інститут.
 
У 1920 році вищезгадані навчальні заклади були реорганізовані у Київський інститут народної освіти (КІНО) імені М. П. Драгоманова, у складі якого було два факультети: дошкільний і шкільний. Останній, у свою чергу, мав два відділення: гуманітарне і природниче. У 1933 році в інституті було відкрито хімічний, біологічний і географічний відділи, згодом реорганізовані в біолого-хімічний та географічний факультети, на яких працювали видатні вчені — О. Т. Діброва, А. А. Жавжаров, В. С. Медина, М. М. Прахов, О. М. Русько, О. Г. Соколовський, О. В. Фомін. У 1956-му ці факультети були переведені до КДУ імені Т. Г. Шевченка.
 
Декан Ганна Турчинова. 
 
На початку 70-х рр. уже ХХ ст. підготовку вчителів біології, хімії та географії розпочав педагогічний факультет КДПУ ім. О. М. Горького (нині — НПУ імені М. П. Драгоманова). У його складі було організовано кафедру природничих дисциплін, яку очолив професор Ф. Л. Лесик. У 1972 році на базі кафедри природничих дисциплін створено природничо-географічний факультет. За період існування його деканами були відомі професори С. І. Івченко, Ю. П. Ґудзь, Б. К. Гришко-Богменко, В. П. Покась. Із 2018 року факультет очолює кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України Ганна Володимирівна Турчинова.

Авторитет викладачів 

В умовах формування нових концептуальних основ та пріоритетів освіти, впрова­дження сучасних методик, технологій навчання і виховання факультет природничо-географічної освіти та екології готує фахівців зі спеціальностей «Середня освіта (хімія)», «Середня освіта (біологія)», «Середня освіта (географія)», «Туризм» та «Екологія» освітніх рівнів бакалавр та магістр.
Сьогодні у структурі факультету функціонують сiм кафедр: хімії, біології, географії, туризму, екології, психолого-педагогічних дисциплін, іноземних мов. Навчальний процес забезпечують 68 викладачів, серед яких 8 професорів, докторів наук та 38 доцентів, кандидатів наук.
 
Для забезпечення організації навчального процесу та проведення наукової роботи успішно функціонують навчально-наукові та навчальні лабораторії: «Туризму та краєзнавства», «Комплексних географічних досліджень», «Інноваційних педагогічних технологій», «Аналітичної хімії», «Неорганічної хімії», «Органічної хімії», «Фізичної і колоїдної хімії» «Мікробіології, біотехнології та ґрунто­знавства», «Фізіології, біохімії та екології рослин», «Анатомії і фізіології людини та тварин», «Органічного синтезу» тощо.
 
Авторитет викладачів залежить, зокрема, й від кількості та якості опублікованих робіт. Викладачами факультету лише протягом двох останніх років надруковано 640 наукових та навчально-методичних праць загальним обсягом 954,37 др. арк. Спостерігається тенденція зростання статей, опублікованих викладачами факультету у наукових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus або Web of Scіence, а також до інших (кількість таких публікацій упродовж двох останніх років склала 36).
 
Із 2006 року, згідно з ліцензійним договором iз ТестДаФ-Інститутом (м. Бохум, Німеччина), на базі кафедри іноземних мов діє ТестДаФ-Центр НПУ імені М. П. Драгоманова, який проводить екзамени на знання німецької мови, що є також вступним iспитом у будь-який заклад вищої освіти Німеччини, Австрії та Швейцарії (TestDaF), а також iспит для іноземних студентів, які хочуть визначитися, чи обраний ними профіль навчання в Німеччині відповідає їхнiм знанням i здібностям (TestAS).

Формувати конкурентоспроможного фахівця і професіонала 

Певні здобутки загальнодержавного масштабу є у викладачів факультету на ниві підготовки шкільних підручників iз географії. Співробітники кафедр факультету беруть активну участь у написанні підручників iз географії для закладів загальної середньої освіти з урахуванням положень Концепції проєкту «Нова українська школа». Авторами шкільних підручників з географії є 
 
С. Г. Кобернік, С. В. Міхелі, Т. А. Гринюк, Л. А. Покась. Багато підручників С. В. Міхелі перекладено та видано мовами національних меншин України (румунською, угорською, молдавською). 
Значний науковий потенціал кафедр факультету дозволяє співпрацювати з провідними науковими закладами НАН України: Інститутом ботаніки імені М. Г. Холодного, Інститутом біохімії імені О. В. Палладіна, Інститутом зоології імені І. І. Шмальгаузена, Інститутом географії, Інститутом геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка, Інститутом геологічних наук, Інститутом молекулярної біології і генетики, Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького, Національним ботанічним садом імені М. Гришка, Національним науково-природничим музеєм, Національним природним парком «Синевир» тощо.
 
Високий рівень наукової діяльності викладачів, відповідна лабораторна і науково-методична база дають можливість залучати студентів до активної наукової діяльності. На факультеті створено Студентське наукове товариство, при кафедрах працюють 7 наукових гуртків, 28 проблемних груп, у яких займаються науково-дослідною роботою більшість молодих науковців факультету. 
З метою активізації наукової діяльності студентів iз 2011 року започатковано видання щорічного збірника матеріалів студентської звітно-наукової конференції «Освіта та наука у вимірах ХХІ століття» (на сьогодні видано 8 збірників). Викладачі, студенти беруть активну участь в організації та проведенні наукових конференцій і семінарів міжнародного та всеукраїнського рівнів.
 
У навчальних лабораторіях.
 
У системі підготовки вчителів природничого фаху, екологів та фахівців у сфері туристичного бізнесу важливе місце займає практична складова організації навчального процесу. Успішне проведення навчальних практик протягом останніх років забезпечується за рахунок використання навчально-оздоровчої бази «Сула», науково-навчального центру «Синевир», науково-дослідних інститутів НАН України.
 
Організація нового освітнього середовища відповідно до Концепції Нової української школи потребує широкого використання нових ІТ-технологій, нових мультимедійних засобів навчання та лабораторної бази для вивчення предметів природничого циклу. У зв’язку з цим на факультеті формується інфраструктура для забезпечення різних форм навчання. 
На факультеті активно діють органи студентського самоврядування як важлива форма залучення студентів до громадської діяльності, розвитку їх індивідуальних здібностей i талантів, забезпечення умов для самореалізації особистості.
 
Факультет природничо-географічної освіти та екології ефективно функціонує та активно розвивається у напрямi формування конкурентоспроможного фахівця, професіонала у своїй галузі з широким кругозором, здатного жити і творити в сучасному інформаційному суспільстві, глобальному світовому середовищі, бути громадянином Європи та світу, залишаючись при цьому речником національних інтересів.